Ti Nasken a Ruarak

diak mautob
diak metten maibus
ti kankanek
a saludsod

inkagumaanak laeng met
ti ayat

impettengko ti lidayko
pinabus-oyak laeng
ti karbengak
a saanak a balud

ania a ragsak
ti diak pay natukod?

ania a basol
ti diak pay nabulod?

ania pay a ruangan
ti nasken a ruarak?


Ang Dapat kong Lalabasan*

hindi ko mawari
hindi ko na maubos
ang kinakain
kong katanungan

sinubukan ko lang naman
ang pag-ibig

ipinagpilitan ko ang aking lungkot
pinagbigyan ko lamang
ang karapatan kong
di ako isang bilanggo

anong kaligayahan
ang hindi ko pa nasusukat?

anong kasalanan
ang hindi ko pa nahihiram?

ano pang pintuan
ang dapat kong lalabasan?

*salin sa Filipino


Roy Vadil Aragon is a fictionist and a poet who writes mostly in Ilokano language. Many of his poems, short stories, and essays are published in Bannawag, an Ilokano magazine. He has won some writing prizes, awards, and fellowships for his fiction and poetry. He published his first printed book, BAGI dandaniw, a collection of selected Ilokano poetry, in 2015. In 2017, he published PAKSUY dandaniw & poems, a chapbook of poems in Ilokano and English. His selected Ilokano short stories, BANNUAR ken Dadduma Pay a Fiksion, was published in 2018. In 2000, he released a digital book of Ilokano poetry, Napili ken Saan a Napili a Dandaniw ken Dadduma Pay a Riknakem, considered as the first Ilokano poetry ebook. In 2019, he published two more Ilokano poetry collections, RABII 100 a #tweetniw, and BARIBARI. Besides writing, he edits and designs books, works as a freelance translator and editor, maintains a food blog, administers Facebook pages on Ilokano food and urban/container gardening, and pets a rooster, a hen, and three cats.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s