Ti Basolmo

limmabanak
ket pinapataynak

pinabasolnak
a nangasut
iti rikna
idi matiliwannak
a mangmangan
iti ayat

ginudasnak
iti rabii
a nasarakak
ti bituen a natnag

igamko
ti nagammatak
a lawag

pinabulsaam
iti ulimek
ti bangkayko
pinapetpetam
iti lagip

ebidensia
ti basolmo


Ang Iyong Kasalanan*

nanlaban ako
at pinatay mo ako

inakusahan mo
akong bumunot
ng damdamin
nang mahuli mo
akong kumakain
ng pag-ibig

pinatay mo ako
sa gabing
natagpuan ko
ang nahulog na bituin

sandata ko
ang nasunggaban
kong liwanag

pinabulsahan mo
ng katahimikan
ang bangkay ko
pinahawakan mo
siya ng alaala

ebidensiya
ng iyong kasalanan

*salin sa Filipino


Roy Vadil Aragon is a fictionist and a poet who writes mostly in Ilokano language. Many of his poems, short stories, and essays are published in Bannawag, an Ilokano magazine. He has won some writing prizes, awards, and fellowships for his fiction and poetry. He published his first printed book, BAGI dandaniw, a collection of selected Ilokano poetry, in 2015. In 2017, he published PAKSUY dandaniw & poems, a chapbook of poems in Ilokano and English. His selected Ilokano short stories, BANNUAR ken Dadduma Pay a Fiksion, was published in 2018. In 2000, he released a digital book of Ilokano poetry, Napili ken Saan a Napili a Dandaniw ken Dadduma Pay a Riknakem, considered as the first Ilokano poetry ebook. In 2019, he published two more Ilokano poetry collections, RABII 100 a #tweetniw, and BARIBARI. Besides writing, he edits and designs books, works as a freelance translator and editor, maintains a food blog, administers Facebook pages on Ilokano food and urban/container gardening, and pets a rooster, a hen, and three cats.

Oda ti Bugguong iti Bugguong

dinak ipadpada iti bagas
nga ang-angkaten dagiti di makasapul iti bagas
ta saanak nga agkurkurang iti iburayko
nga apgad ken uray pay sayungtot
nga im-imasen nga ilabay iti innapuy
dagiti mannalon a mapapaidaman iti bukodda
a bagas

dinak met nga ipadpada iti agas
nangruna iti maiparit nga agas
a pakigubgubatan ti gobierno
tapno adda agas ti bannog ken tapno
adda agas ti kari nga iti innem a bulan
no di man tallo ket mariputen
amin a masakit, amin nga adik, amin
a bagtit, amin nga agpupungtot, amin
a mabisbisin, amin nga agdadawat
iti agas

dinak man ipadpada iti uki
a paborito a pagang-angawan
ken ay-ayaten ti presidente
ta diak man la kayat a papaltogandak
no siak ‘tay agrebelde
uray pay no kaang-angotko ket pagrukbabandak
latta dagiti agpipilit ken uttog ken macho kano
a buto a di met mangibilbilang iti uki
a kas dayaw ken karbengan ken kinatao

pangngaasim kadi ta dinak ipadpada iti bala
a kunam la no inosente ta irasonna
a dina met pagay-ayatan a puoranda ti ubetna
isu a bumtak ket sumiwet a manglussok
iti muging ken pispis ken puso ken rusok
ken pakaasi ti matokhang nga adik
ken mamasaker a mannalon ken umili
uray no maysaak la a rurog wenno siit
wenno lasag a nalaes ket pasistaak met
ngem no la iti raman ken imas ti dinengdeng
wenno pinakbet ket saanak ketdi
a berdugo ti rawet

ay, nangruna a dinak ipadpada iti tao
kaykayatkon a maysaak a digo ti nabangsit
nga ikan nga inartem ti asin ken igges
ngem kaykayatanda met
ti apgad ken bukodko a banglo
apay koma nga ipadpadnak iti tao
a no masaepna ti bukodna
a buyok ket agbuggo iti alkohol
ken agdigos iti gatas santo
agbangbanglo?


Oda ng Bagoong sa Bagoong*

huwag mo akong iwinawangis sa bigas
na inaangkat ng mga di nangangailangan ng bigas
dahil hindi ako nagkukulang sa ipinagkakaloob
kong alat at pati na baho
na buong kasarapang inihahalo sa kanin
ng mga magsasakang pinagkakaitan ng sarili
nilang bigas

huwag mo rin akong itinutulad sa gamot
lalo na sa bawal na gamot
na siyang ipinapakipagdigma ng gobyerno
upang may gamot sa pagod at upang
may gamot sa pangako na sa loob ng anim na buwan
kung di man tatlo ay mawawala na
ang lahat ng may sakit, lahat ng adik, lahat
ng hunghang, lahat ng nagagalit, lahat
ng nagugutom, lahat ng nanghihingi
ng gamot

huwag mo nga akong iwinawangki sa puki
na paboritong pinagkakatuwaan
at minamahal ng presidente
dahil hindi ko ibig na ipapabaril ako
kung ako’y magrerebelde
kahit na parehas kami ng amoy at sinasamba ako
ng mga manggagahasa at malibog at macho raw
na titi na di rumerespeto sa puki
bilang dangal at karapatan at pagkatao

parang awa mo na’t huwag akong ihahambing sa bala
na tila isang inosente na idadahilang
di niya kagustuhang sindihan nila ang puwit niya
kaya siya sasasabog at hahaginit na bubutas
sa noo at sentido at puso at sikmura
at pagmamakaawa ng itotokhang na adik
at ng imamasaker na mga magsasaka at mamamayan
kahit na isa lamang akong kalansay o tinik
o nabubulok nang laman ay pasista naman ako
ngunit kung sa lasa o sarap lang naman ng dinengdeng
o ng pinakbet at hindi naman ako
isang berdugo ng katakawan

ay, mas lalong huwag akong ipinapara sa tao
mas nanaisin ko nang isa akong mabahong sabaw
ng isdang binuro sa asin at uod
subalit gustong gusto naman nila
ang alat ko’t sariling bango
bakit ba itutulad mo ako sa tao
na kung malanghap niya ang sariling
sansang ng amoy ay maghuhugas siya ng alkohol
at maliligo sa gatas at saka siya
mangpapabango?

*salin sa Filipino


Roy Vadil Aragon is a fictionist and a poet who writes mostly in Ilokano language. Many of his poems, short stories, and essays are published in Bannawag, an Ilokano magazine. He has won some writing prizes, awards, and fellowships for his fiction and poetry. He published his first printed book, BAGI dandaniw, a collection of selected Ilokano poetry, in 2015. In 2017, he published PAKSUY dandaniw & poems, a chapbook of poems in Ilokano and English. His selected Ilokano short stories, BANNUAR ken Dadduma Pay a Fiksion, was published in 2018. In 2000, he released a digital book of Ilokano poetry, Napili ken Saan a Napili a Dandaniw ken Dadduma Pay a Riknakem, considered as the first Ilokano poetry ebook. In 2019, he published two more Ilokano poetry collections, RABII 100 a #tweetniw, and BARIBARI. Besides writing, he edits and designs books, works as a freelance translator and editor, maintains a food blog, administers Facebook pages on Ilokano food and urban/container gardening, and pets a rooster, a hen, and three cats.

Ti Nasken a Ruarak

diak mautob
diak metten maibus
ti kankanek
a saludsod

inkagumaanak laeng met
ti ayat

impettengko ti lidayko
pinabus-oyak laeng
ti karbengak
a saanak a balud

ania a ragsak
ti diak pay natukod?

ania a basol
ti diak pay nabulod?

ania pay a ruangan
ti nasken a ruarak?


Ang Dapat kong Lalabasan*

hindi ko mawari
hindi ko na maubos
ang kinakain
kong katanungan

sinubukan ko lang naman
ang pag-ibig

ipinagpilitan ko ang aking lungkot
pinagbigyan ko lamang
ang karapatan kong
di ako isang bilanggo

anong kaligayahan
ang hindi ko pa nasusukat?

anong kasalanan
ang hindi ko pa nahihiram?

ano pang pintuan
ang dapat kong lalabasan?

*salin sa Filipino


Roy Vadil Aragon is a fictionist and a poet who writes mostly in Ilokano language. Many of his poems, short stories, and essays are published in Bannawag, an Ilokano magazine. He has won some writing prizes, awards, and fellowships for his fiction and poetry. He published his first printed book, BAGI dandaniw, a collection of selected Ilokano poetry, in 2015. In 2017, he published PAKSUY dandaniw & poems, a chapbook of poems in Ilokano and English. His selected Ilokano short stories, BANNUAR ken Dadduma Pay a Fiksion, was published in 2018. In 2000, he released a digital book of Ilokano poetry, Napili ken Saan a Napili a Dandaniw ken Dadduma Pay a Riknakem, considered as the first Ilokano poetry ebook. In 2019, he published two more Ilokano poetry collections, RABII 100 a #tweetniw, and BARIBARI. Besides writing, he edits and designs books, works as a freelance translator and editor, maintains a food blog, administers Facebook pages on Ilokano food and urban/container gardening, and pets a rooster, a hen, and three cats.