uwan: ako ug siya


rain: her and i*

Translation in English

Ivanie Michmir is from Ormoc City, Leyte but currently resides in Cebu City. His works appear in different literary journals, anthologies, the Manila Bulletin’s Bisaya Magasin and others. He was a fellow of the Cebu Young Writers Studio, Bathalad-Sugbo’s Kagis Workshop, and the Iligan National Writers Workshop. He is currently affiliated to Bathalad-Sugbo and Hablon, group of collective writers in Cebu. He is currently studying at University of Cebu – Main Campus while working full-time at Teleperformance Inc. as CSR.

Pagdayeg sa Pagbiya

Yukbo-i ang kahilom sa biniyaan
Inig kagay sa kabanha sa iyang pagbiya
Hakopa ug ibayaw sa kamingawan.

Ang malinawong gakos sa lamaong palda
nga mipauraray sa buku-buko sa lingkoranan—
Yukbo-i ang kahilom sa biniyaan

Ang nagkatag nga mga kuko ibabaw sa lamesa
Ang mga nagpunpon nga buhok ibabaw sa unlan—
Hakopa ug ibayaw sa kamingawan

Ang katagakong sudlay sa may bintana
Ang nahayang nga sandal kilid sa pultahan—
Yukbo-i ang kahilom sa biniyaan

Ang natibuok nga mga pahiyom ug luha
nga gitagi-tagi sa mga kusog diha sa higdaanan—
Hakopa ug ibayaw sa kamingawan

Sa hait nga tinukokan, pino-pinoha sila, dugmoka
ug isabwag ngadto sa mga lama sa iyang pagtikang
Yukbo-i ang kahilom sa biniyaan
Hakopa ug ibayaw sa kamingawan


Praise to Farewell*

Bow to the silence of the abandoned
when the clatters of his departure clang
scoop them and offer them to silence.

The quiet embrace of a stained skirt
that guiltlessly rested at the nape of the seat—
Bow to the silence of the abandoned

The clutter of cut nails on the table
and the bunch of fallen hairs on the pillow—
scoop them and offer them to silence

The falling comb at the window
the flipped sandal near the door—
Bow to the silence of the abandoned

The hardened smirks and tears
that are little by little consumed in bed—
scoop them and offer them to silence

Crush them with fierce eyes
and spatter the pieces into his footprints
Bow to the silence of the abandoned
scoop them and offer them to silence

*translation in English


Ivanie Michmir is from Ormoc City, Leyte but currently resides in Cebu City. His works appear in different literary journals, anthologies, the Manila Bulletin’s Bisaya Magasin and others. He was a fellow of the Cebu Young Writers Studio, Bathalad-Sugbo’s Kagis Workshop, and the Iligan National Writers Workshop. He is currently affiliated to Bathalad-Sugbo and Hablon, group of collective writers in Cebu. He is currently studying at University of Cebu – Main Campus while working full-time at Teleperformance Inc. as CSR.

Ang tawo. Ang kalibotan. Ang Ginoo

Tulo ka dagko ug managlahing sawa —
itom puti puwa — ang hugot nga mibalikos
sa kalibotan nga nagtungtong
sa pad sa balaang bata.

Ang itom, samtang ikog gabalikos
hinayhinay nga mingsaka ug gihamol
nga tibuok ang kalabirang ulo sa estatwa
naungot ang tangu ug nahimo kining bato.

Ang puti, samtang ikog gabalikos
hinayhinay nga mikanaog ug mitalibod
sa dughan hantod sa lapa-lapa dayon
miingkib sa balikong kumagko ug nabato.

Ang puwa, samtang ikog gabalikos
hinayhinay nga gibukosan ang duhang kamot
gibugwakag kayo ang gisinyas sa mga tudlo
nasunog naabo ug siya usab nahimong bato.

Karon, ang kalibotan nga naboot sa balikos

sa tulo ka dagkong batong sawa
hinayhinay nga mituyok
hinayhinay nga mipabuak
sa tulo ka dagkong batong sawa —

nangapulpog nangapusgay
hinayhinay nga naabo
hinayhinay nga mihalok,
mituyhad sa yuta ug mihangad.

Adunay dakong kahayag nga mibuswak
sa nagtuyok nga kalibotan samtang
galibot-libot ug galutaw kini sa wanang
kalit misid-ok ug nalagpak balik sa pad.

Mikatawa ang kalabirang ulo
nangyam-id ang balikong kumagko
ug ang naabong mga tudlo
mipormag pakyo nga symbolo.


Human. World. God*

Three tremendous serpents—
black, white, red—they tightly wound
themselves
around the world that rests upon the palm of a holy child.

The black one slowly climbed up
tried to feast on the head of a skeleton sculpture
stuck its fangs and became stone.

The white one, with tail wrapped ‘round
unhurriedly went down and covered
the chest until the sole, crunched
at the curved finger and became stone.

The red one, wound around the body of the sculpture
carefully enclosed the figure’s two hands
and drew fire at the fingers that say a sign—
burnt—and the serpent became stone.

Now, the world, which is suffocated by
the presence of the three serpents turned stones,
thrivingly revolves and breaks the figures of rocks—

pounded, powdered
found the soil and looked up.

A great light then broke while the world
revolves and floats around the cosmic space,
suddenly intersticed and tapped back to the palm.

The head of a skeleton figure laughed.
Its bent fingers made a gesture
and the once powdered finger formed
into a “fuck you” sign.

*translation in English


Ivanie Michmir is from Ormoc City, Leyte but currently resides in Cebu City. His works appear in different literary journals, anthologies, the Manila Bulletin’s Bisaya Magasin and others. He was a fellow of the Cebu Young Writers Studio, Bathalad-Sugbo’s Kagis Workshop, and the Iligan National Writers Workshop. He is currently affiliated to Bathalad-Sugbo and Hablon, group of collective writers in Cebu. He is currently studying at University of Cebu – Main Campus while working full-time at Teleperformance Inc. as CSR.

black hole

dili sayon matagak
sa mga kagahapon nga andam na sab
unta natong sak-on.
sama pananglit sa taas nga pagbinat
sa atong mga kamot aron sa paghangop kanato,
sa atong dungan nga pagtikang diha sa higdaanan
nga miduot ug mipalubong,
ang mituasik sa kamingaw
nga gipaagi nato sa pag-akob diha sa halok,
ug sa nasaksihan tang pag-inat sa kaugalingon
nga diin mibalikos sa matag-usa-kanato.
dili sayon ang gusto tang paglingkawas niini―
adunay eksaktong espasyo nga gikinahanglang abton
aron mahimulag kita niini,
tukma nga pagpilo-pilo ug pagbuho sa panahon
aron makalusot kita niini,
igo nga kaisog sa pagsalibay sa mga butang biniyaan
aron malimot kita niini.
ug kon dili gani nato maabtan ang pagbuto
sa mga butang diri kanato,
suyopa nalang kog balik diha kanimo,
patuyoka kog balik sa imong kasingkasing,
palutawa kog balik sa imong hunahuna,
ug pusta na gyod kog maayo sa imong kangitngit.

kay nianang higayona, kon imo kong tugotan
pag-ablig balik sa imong kaugalingon,
andam kong kalimtan ang tanan:
ang oras, espasyo, ug ang mga biniyaan natong mga butang
nga buot molalang og lainlaing kanato.


black hole*

it’s hard to fall
from the heights of yesterday
that we are all set to climb.
just like the long stretch of our arms
in order to get the grip of us,
just like the moment when we get into the bed
that pushed and buried us down,
the spritz of desire that we chose to show
in the compression of kisses,
and we witness our bodies stretch
that later entangled the both of us.
it’s hard to get away with it―
to escape from it, we
needed enough space,
precise folding and holing of time
to finally break away with it,
and ample courage to trash the things
we wanted to forget.
and if we cannot catch up
to the explosions of things inside us,
swallow me and make me
revolve around your heart,
let me swim in your mind
and wrap me entirely with your darkness

for in that moment, if you let and
allow me to reopen yourself,
i will forget everything:
time, space, and the things we left behind that
wished to give birth to the different versions of ourselves.

*translation in English


Ivanie Michmir is from Ormoc City, Leyte but currently resides in Cebu City. His works appear in different literary journals, anthologies, the Manila Bulletin’s Bisaya Magasin and others. He was a fellow of the Cebu Young Writers Studio, Bathalad-Sugbo’s Kagis Workshop, and the Iligan National Writers Workshop. He is currently affiliated to Bathalad-Sugbo and Hablon, group of collective writers in Cebu. He is currently studying at University of Cebu – Main Campus while working full-time at Teleperformance Inc. as CSR.

Balik sa Agi

lantawa ang imong liog sa samin
kon imo kining ipauk-ok ug ilingi
adunay badlis-badlis nga molakra niini.
bawga kuno imong lawas ug lantawa ang napilo nimong tiyan
aduna dihay mohulma nga mga linya-linya.
ipiko daw ang imong lukonan
ug lantawa ang imong lapalapa
makita nimo ang nakulit nga mga kinurisan.

kay sa higayon nga manglingi ta sa kagahapon,
adunay mang uk-ok nga pagbati.
sa higayon nga atong bawgon ang atong
gipangbungat nga mga pulong,
adunay mosuwail nga mga kasubo.
ug kon atong ipiko ang atong mga kaugalingon
sa mga butang way kasigurohan,
ang kahigayonan mupatoyang pag kuriskuris kanato.

maong, sa karon palang, kon sa tan-aw nato
nga hinay-hinay nang minguk-ok ang mga badlis-badlis
diin milakra sa atong pagbati, kon ang mga linya-linya
nangabawog na nga miholma sa atong kasing-kasing,
ug kon ang kuris-kuris nangapiko na
sa pagkulit sa atong dughan–mangpiyong ta ug moaninaw.
kay diha sa atong paglantaw unya sa kahapsay sa kangitngit—
badlisan, linyahan, ug kuriskurisan natog balik
ang nagkahanap natong pagbati.


Back to where we were*

look at your neck in the mirror
if you’ll try to shrink and move it
it will be marked with lines.
try to bend your body
and see your skewed tummy,
a series of lines, too, will form
check the part of your ankle
and then see the sole of your foot
you’ll notice the carvings on it.

for some feelings hid themselves
when we try to look at the past.
the time we bend the words we
uttered, bits of sadness appear.
and if we move ourselves,
to things that are uncertain,
chances are, fate will smash
us into pieces.

which is why, as soon as we think
that the lines where our feelings rest,
when we think that the markings that
drew our hearts are twisted,
and when we think that the scribbles could
not etch something on our chests,
let’s close our eyes and reflect.
there, we will discern through the serenity
of darkness. we will once again make scribbles
and mark the blurring presence of our past.

*translation in English


Ivanie Michmir is from Ormoc City, Leyte but currently resides in Cebu City. His works appear in different literary journals, anthologies, the Manila Bulletin’s Bisaya Magasin and others. He was a fellow of the Cebu Young Writers Studio, Bathalad-Sugbo’s Kagis Workshop, and the Iligan National Writers Workshop. He is currently affiliated to Bathalad-Sugbo and Hablon, group of collective writers in Cebu. He is currently studying at University of Cebu – Main Campus while working full-time at Teleperformance Inc. as CSR.