Pantasmagorya

Rumaragasang tila baha ang mga larawan
Orakulo ng pagkawasak ang ipinakikita:
Dugo’y umaagos sa lungsod at kaparangan,
Rumerepeke ang halakhak ng mga Tigbanua.[1]
Inaawit ng amihan ang oyayi ng libing,
Gumagapang ang kilabot sa gabi ng lagim.
Oh, mahabag Ka’t siphayo’y ilayo nga sa amin!
Rabáw,[2] lamang anila, ang mukha ng anghel
Oo, siyang tunay, sapagkat siya’y si Olivier[3]
Ang Tanda + ng Santa Cruz + iligtas mo nga kami, Amen!
Diyablo nga naman, nagkukunwaring diyos;
Ulupong na gutom, sa kaluluwa’y pumupulupot;
Tagaresong[4] nag-uudyok ng pagkamuhi at poot,
Emperador ng dilim, na sa liwanag ay takot.
Requiem na nga ba ang dapat nang idasal?
Tanging aawiti’y pawang tagulaylay?
Elehiya na nga ba ang dapat nang inuusal?
Santisima Trinidad, iisang Diyos
Anak mo ngayo’y nanganggigipuspos[5]—
Lawitan mo nga ng tulong, o Diyos ni Jacob,
Oh, dinggin mo nga ang aming pagluhog,
Tinig nami’y pakinggan, kami’y naninikluhod.
Lipi naming inapi’y Iyo ngang palayain,
Ang limbas[6] na dumagit, Iyo nga pong tudlain.
Yapusin ng liwanag ang bayang nasa dilim,
Ang sulo ng pag-asa’y Iyong papagdingasin,
Sa ilaya ng paglaya, doon Mo kami dalhin!


[1] Sa mitolohiya ng mga Bagobo, pinakamasahol sa uri ng masamang espiritu (buso) na may isang mata. Tingnan: https://www.aswangproject.com/deities-spirits-manobo-philippine-mythology/. Hindi dapat ipagkamali sa mga Tagbanwa (na binabaybay rin bilang Tagbanua o Tigbanua), mga katutubong nasa Isla ng Palawan. Tingnan: https://en.wikipedia.org/wiki/Tagbanwa
[2] Ibabaw, façade sa Ingles
[3] Isa sa mga demonyong nag-uudyok sa mga taong apihin ang mga maralita’t kapus-palad, Tingnan: https://en.wikipedia.org/wiki/Classification_of_demons#Agrippa’s_classification_of_demons
[4] Tagareso, espiritung nag-uudyok sa tao na gumawa nang masama, tingnan: https://www.aswangproject.com/creatures-mythical-beings-philippine-folklore-mythology/#R
[5] Nanlulumô, labis na nagdaramdam; hindi malubag ang loob.
[6] Ibong mandaragit, o bird of prey sa Ingles.


Dating peryodista at mananaliksik, nagtrabaho bilang email support agent sa isang kumpanya ng BPO (business process outsourcing) si Noel Sales Barcelona. Siya ang kasalukuyang patnugot at publisher ng indie online magazine na Linang: Culture & Arts for Global Filipino. Panaka-nakang nagsusulat, tumutula, at nananaliksik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s